Dữ liệu biên mục
Vũ, Quốc Chung
        Phương pháp dạy học toán ở tiểu học : Tài liệu đào tạo giáo viên tiểu học trình độ cao đẳng và đại học sư phạm / Vũ Quốc Chung. - H. : Giáo dục + ĐH Sư phạm, 2007. - 287tr. ; 21x29cm.
        TH Phương pháp dạy học Toán 1, 2
        
1. Toán học -- Giảng dạy và học tập -- Phương pháp.2. Giáo dục tiểu học -- Toán -- Phương pháp.
I. Đào, Thái Lai. II. Đỗ, Tiến Đạt. III. Trần, Ngọc Lan. IV. Nguyễn, Hùng Quang. V. Lê, Ngọc Sơn.

Số định danh : 372.7 V500

Dữ liệu xếp giá   
DHTDM: Lưu hành 1 [ Rỗi ]  Sơ đồ
DATH: DATH100895-6, DATH100914
DHTDM: Lưu hành 2 [ Rỗi ]  Sơ đồ
DATH: DATH100897-913, DATH100915-30, DATH100932-88, DATH103086, DATH103382
  • Số bản: 95
  • Số bản rỗi: 88 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn