Dữ liệu biên mục
Nguyễn, Hữu Hợp
        Đạo đức và phương pháp giáo dục đạo đức : Tài liệu đào tạo giáo viên tiểu học trình độ cao đẳng và đại học sư phạm / Nguyễn Hữu Hợp. - H. : Giáo dục: ĐH Sư phạm, 2007. - 207tr ; 21x29.        
1. Đạo đức -- Giảng dạy và học tập.2. Phương pháp dạy học -- Môn đạo đức.
I. Lưu, Thu Thủy.

Số định danh : 372.83 NG525

Dữ liệu xếp giá   
DHTDM: CTL [ Rỗi ]  Sơ đồ
LH2: DATH103033
DHTDM: Lưu hành 1 [ Rỗi ]  Sơ đồ
DATH: DATH101300-1, DATH101319
DHTDM: Lưu hành 2 [ Rỗi ]  Sơ đồ
DATH: DATH101302-18, DATH101320-68, DATH103010-24, DATH103026-32, DATH103034-7, DATH103375
  • Số bản: 97
  • Số bản rỗi: 95 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn