Dữ liệu biên mục
Lê, Phương Nga
        Phương pháp dạy học tiếng việt ở tiểu học : Tài liệu đào tạo giáo viên tiểu học trình độ cao đẳng và đại học sư phạm / Lê Phương Nga. - H. : Giáo dục, 2007. - 296tr. ; 21x29.        
1. Tiếng Việt -- Giảng dạy và học tập -- Phương pháp.2. Giáo dục tiểu học -- Tiếng Việt -- Phương pháp.

Số định danh : 372.6 L200

Dữ liệu xếp giá   
DHTDM: CTL [ Rỗi ]  Sơ đồ
LH2: DATH101925, DATH101940, DATH101944, DATH103414
DHTDM: Lưu hành 1 [ Rỗi ]  Sơ đồ
DATH: DATH101922-3, DATH101941
DHTDM: Lưu hành 2 [ Rỗi ]  Sơ đồ
DATH: DATH101924, DATH101926-39, DATH101942-3, DATH101945-9, DATH101951-2002, DATH102004-14, DATH103370, DATH103401
  • Số bản: 94
  • Số bản rỗi: 67 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn