Dữ liệu biên mục
Hoàng, Thị Tuyết
        Đánh giá kết quả học tập ở tiểu học : Tài liệu đào tạo giáo viên tiểu học trình độ cao đẳng và đại học sư phạm / Hoàng Thị Tuyết. - H. : Giáo dục, 2006. - 203tr ; 21x29cm.
        TH Đánh giá kết quả học tập ở Tiểu học
        
1. Giáo dục tiểu học -- Đánh giá kết quả học.2. Giáo dục -- Kiểm tra và đánh giá.
I. Vũ, Thị Phương Anh.

Số định danh : 372.1 H407

Dữ liệu xếp giá   
DHTDM: CTL [ Rỗi ]  Sơ đồ
LH2: DATH102447, DATH102570
DHTDM: Lưu hành 2 [ Rỗi ]  Sơ đồ
DATH: DATH102377-414, DATH102416-46, DATH102448-569, DATH102571-80, DATH103368, DATH103390
  • Số bản: 205
  • Số bản rỗi: 202 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn