Dữ liệu biên mục
Đinh, Xuân Lý
        Giáo trình đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam : Dành cho sinh viên ĐH, CĐ khối không chuyên ngành Mac- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh / Đinh Xuân Lý. - Lần 1. - H. : Chính trị quốc gia, 2009. - 264tr ; 15x21.        
1. Đảng Cộng Sản Việt Nam -- Đường lối chính sách -- Giáo trình.
I. Nguyễn, Viết Thông. II. Nguyễn, Đăng Quang.

Số định danh : 324.2597 Đ312

Dữ liệu xếp giá   
DHTDM: Lưu hành 2 [ Rỗi ]  Sơ đồ
DH: DH10007071-200, DH10007202-36, DH10007238-67, DH10007804-29, DH1007245, DH12004104-24, DH13004016, DH14000754
  • Số bản: 245
  • Số bản rỗi: 221 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn