Đăng ký thẻ đọc
Nếu bạn chưa có thẻ đọc, bạn có thể xin được cấp thẻ bằng cách điền
các thông tin cá nhân vào mẫu dưới đây. Các trường (*) là bắt buộc phải nhập.

Họ và tên (*):    Nam   Nữ 
Số chứng minh nhân dân:
Ngày sinh (*): (ngày/tháng/năm)
Trình độ (*):
Thông tin riêng (*):
Sinh viên
Lớp:  Lớp khác    Khoa:  Khoa khác    Khoá học:  Khóa khác
Cán bộ
Nghề nghiệp:
Nơi công tác :
Địa chỉ cơ quan :
Địa chỉ nhà riêng :
Số điện thoại :
Mobile:
Email: