Dữ liệu biên mục
Rothwell, Donald R
        International law : cases and materials with Australian perspectives / Donald R. Rothwell, Stuart Kaye, Afshin Akhtar-Khavari, Ruth Davis, Imogen Saunders. - Third edition. - Port Melbourne, VIC, Australia : Cambridge University Press, 2018. - xlvi, 828 pages ; 25cm.
        Tóm tắt: The nature of international law -- Sources of international law -- Law of treaties -- International and municipal law -- International legal personality -- Sovereignty over territory -- Jurisdiction -- State responsibility -- Human rights -- Law of the sea -- International environmental law -- International trade law -- Use of force -- Enforcement of international law -- The peaceful settlement of international disputes

        ISBN
        
1. International law.2. International law -- Australia.
I. Kaye, Stuart. II. Khavari, Afshin Akhtar. III. Davis, Ruth. IV. Saunders, Imogen.

Số định danh : 349 R435

Dữ liệu xếp giá   
DHTDM: Ngoại văn  [ Rỗi ]  Sơ đồ
NV: NV20000012
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập