Dữ liệu biên mục
Bishop, Christopher M
        Pattern recognition and machine learning / Christopher M. Bishop. - New York : Springer, 2009. - xx, 738 p. ; 26cm.        ISBN
        
1. Pattern perception.2. Machine learning.3. Nhận thức mẫu.

Số định danh : 006.4 B313

Dữ liệu xếp giá   
DHTDM: Ngoại văn  [ Rỗi ]  Sơ đồ
NV: NV20000010
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập