Dữ liệu biên mục
Manning, Christopher D
        Introduction to information retrieval / Christopher D. Manning, Prabhakar Raghavan, Hinrich Schütze. - New York : Cambridge University Press, 2008. - xxi,482p. ; 26cm.        ISBN
        
1. Text processing (Computer science).2. Information retrieval.3. Document clustering.4. Semantic Web.5. Truy xuất thông tin.
I. Raghavan, Prabhakar. II. Schütze, Hinrich.

Số định danh : 025.04 M107

Dữ liệu xếp giá   
DHTDM: Ngoại văn  [ Rỗi ]  Sơ đồ
NV: NV20000009
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập